Acasă » Primăria » Bugetul local » Cît s-a cheltuit în anul 2015 pentru satul Coloniţa şi care au fost veniturile localităţii

Cît s-a cheltuit în anul 2015 pentru satul Coloniţa şi care au fost veniturile localităţii

venitPartea de venituri a bugetului s. Coloniţa  pe anul 2015 a fost executată în sumă de 17 993.2 mii lei, la nivel de 100.9 %, asigurând prevederile planului pe perioada de gestiune în sumă de 17 840.6 mii lei cu 152.4 mii lei, ponderea venituri fiscale  a constituit 1066.6 mii lei sau 6.5 la sută.

Partea de cheltuieli pe toate componentele al bugetului  Primariei satului Coloniţa pe anul 2015, a fost executată în sumă de 19 371.7 mii lei sau la nivel de 97.3 % din prevederile planului precizat pe această perioadă în sumă de 19 903.3 mii lei, pe cind in anul 2014, a fost executată în sumă de 13 268.3 mii lei sau la nivel de 95.7 la sută din prevederile planului precizat pentru acea perioadă în sumă de 13 868.8 mii lei.

Cheltuielile bugetului Primariei satului Coloniţa la componenta de bază, pentru anul 2015 s-au executat în sumă de 13 124.4 mii lei şi deţin ponderea de 67.7 la sută din totalul cheltuielilor executate, comparativ cu anul 2014 – a fost executată în sumă de 9 395.5 mii lei sau la nivel de 94.5 la sută din prevederile planului precizat pentru acea perioadă în sumă de 9 941.3 mii lei.

Din contul mijloacelor speciale, pentru anul 2015 s-au executat cheltuieli în sumă de 484.4 mii lei, comparativ cu anul 2014 – a fost executată în sumă de 173.6 mii lei, fiind utilizate alocaţiile prevăzute pe perioada de gestiune la nivel de 100.0 la sută.

Cota cea mai mare o deţin cheltuielile curente care constituie 4 435.1 mii lei sau 22.9 %. Dintre acestea, cheltuielile de personal au fost executate în sumă de 1899.7 mii lei  şi deţin ponderea de  9.8 la sută din totalul cheltuielilor, fiind asigurată achitarea  cheltuililor salariale conform prevederilor legale. Plata mărfurilor şi serviciilor a fost executată la 1827.2 mii lei (incluzând mijloacele speciale), respectiv 9.4 % din totalul executat 19 371.6 mii lei.

Autorităţile executive şi organele administrative

Pentru întreţinerea autorităţilor executive şi organelor administrative pentru anul 2015, au fost cheltuiţi  758.0 mii lei, ceea ce constitue 3.9 la sută din totalul cheltuielilor bugetului Primăriei satului Coloniţa.

 Învăţămîntul

 Conform situaţiei de la 01.01.2016 funcţionează 1 tip de instituţii de învăţămînt preşcolar, cu 6 grupe, cu 156 copii.

Pentru întreţinerea instituţiilor de învăţământ prescolar şi desfăşurarea acţiunilor în domeniul învăţământului:

  • pentru anul 2015 au fost aprobate mijloace în sumă de 2396.8 mii lei, inclusiv mijloace bugetare – 2243.2 mii lei, mijloace speciale – 6 mii lei.
  • pentru anul 2014 au fost aprobate mijloace în sumă de 1998.5 mii lei, inclusiv mijloace bugetare – 1844.9 mii lei, mijloace speciale – 6 mii lei.

Pentru întreţinerea instituţiilor de cultură pe anul 2015 în bugetul Primariei s.Colonita  au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 723.8 mii lei, fiind executate 653.0 mii lei sau 90.2 la sută faţă de planul precizat. Cheltuielile efective s-au cifrat la 640.5 mii lei sau 88.5 la sută faţă de planul precizat.

Cultura, arta şi acţiunile pentru tineret

Pentru întreţinerea instituţiilor de cultură pe anul 2015 în bugetul Primariei s.Colonita  au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 723.8 mii lei, fiind executate 653.0 mii lei sau 90.2 la sută faţă de planul precizat. Cheltuielile efective s-au cifrat la 640.5 mii lei sau 88.5 la sută faţă de planul precizat.

Asistenţa  socială şi susţinerea  socială

În bugetul pe anul 2015 planul precizat (cu sursa 2) a constituit 418.2 mii lei, s-au executat – 410.8 mii lei sau 98.2 la sută faţă de planul precizat. Cheltuielile efective au fost de 412.1 mii lei, sau 98.5 % faţă de planul precizat.

Serviciul specializat de asistenţă socială 

La acest tip au fost executate 57.5 mii lei, 88.6 la sută din planul precizat pe perioada de gestiune ce constituie 64.9 mii lei, cheltuielile efective au constituit 60.4 mii lei.

Transporturile, gospodăria  drumurilor, comunicaţiile şi informatica

În bugetul s. Colonita precizat pe anul 2015, cheltuielile ce ţin de  întreţinerea şi reparaţia curentă a  drumurilor publice locale au fost prevăzute alocaţii în sumă totală de 1366.4mii lei – din fondul rutier.

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

În bugetul pe anul 2015,  pentru întreținerea obiectivelor locativ-comunale au fost prevăzute mijloace bugetare în sumă totală de 2703.0 mii lei.

Aceste alocaţii au fost repartizate şi executate în felul următor:

                                                                                                                                        mii lei

 

 

Planul aprobat pe 2015

 

Planul anual precizat

2015

Planul anual precizat

2014

Executarea la situaţia din 31.12.2015 Datoriile la 01.01.2016
de casă efectivă Dt Ct
1. Amenajarea teritoriului 366.2 251.0 671.0 332.6 405.5 21.7
2. Cheltuieli capitale —— 2324.0 3872.8 2294.5 1694.5 747.5

 

 Datoriile

Conform raportului pe anul 2015 privind executarea bugetului Primăriei s. Coloniţa , suma datoriilor debitoare a constituit 106.6 mii lei, iar creditoare 1894.6 mii lei, in comparatie cu anul 2014 suma datoriilor debitoare au constituit 216.3 mii lei, iar creditoare 2090.6 mii lei.

Datoriile creditoare în sumă de 1894.6 mii lei, din anul 2015, in mare parte reprezintă datoriile formate la art.242.00 ”Procurarea mijloacelor fixe” – 162,0 mii lei; art. 241.05 „investitii capitale” – 747.5 mii lei; art. 243.03 „Reparatii capitale” – 734.3mii lei ş.a.

Datoria debitoare care au fost înregistrate in mare parte sunt la art.113.00 de 55.7 mii lei şi la art.242.00 ”Procurarea mijloacelor fixe” – 28.9 mii lei.

La contul de decontare bugetar al unităţii administrativ-teritoriale,s-au înregistrat la contul trezorerial mijloace băneşti în sumă de 789.7 mii lei (subcontul 107).

La subcontul  „Cheltuieli de casă din bugetele satelor (comunelor), oraşelor” suma totală a cheltuielilor de casă constituie 13 124.4 mii lei.

La subcontul  „Venituri bugetare” se acumulează veniturile UAT pe parcursul anului 2015 ce a constituit 4014.4 mii lei .

La subcontul  „ Mijloace transmise şi primite” volumul de transferuri din bugetul municipal la bugetul de nivelul I constituie la art.331 „Transferuri curente”6815.0 mii lei.

La subcontul „Mijloace din vânzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică” se înregistrează sumele obţinute din vînzarea şi privatizarea bunurilor  proprietate a UAT. În anul curent s-a încasat 1 706.0 mii lei.

La subcontul  „Rezultatele executării bugetului” s-a înregistrat  suma de 789.7mii lei

La subconturile balanţei componentei de bază (010-019) „Mijloace fixe” valoarea totală a mijloacelor fixe la situaţia din 01.01.2016 a constituit 45324.5 mii lei, comparativ cu datele de la începutul anului suma s-a majorat cu 11405.3 mii lei.

La subcontul 250 „Fondul mijloacelor fixe” suma constituie  17972.3 mii lei.

Majorarea fondului mijloacelor fixe in marime de 1657.7mii lei se datoreaza raparatiilor capitale ale primariei si centrului de creatie si agrement.

“Uzura mijloacelor fixe” suma constituie 31511.0  mii lei sau 69.5 la sută din suma totală a mijloacelor fixe, ceea ce constituie gradul de uzură.

Valoarea totală a materialelor şi produselor alimentare la 01.01.2016 însumează 136.1 mii lei, comparativ cu datele de la începutul anului soldul s-a majorat cu 42.2  mii lei.

La subcontul 135 „Investiţii pe termen lung în părţi nelegate” este înregistrată suma de 1369,7 mii lei.

La pasivul bilanţului suma subcontului 135  este egală cu subcontul 265 „Fondul investiţional” şi constituie 1369,7 mii lei.

La subcontul 200 „Cheltuieli bugetare pentru întreţinerea instituţiei şi pentru alte activităţi” pînă la închiderea anuală este înregistrată suma de 13291.6 mii lei, care reflectă cheltuielile reale pe anul 2015 în entităţile care ţin evidenţa contabilă în sistemul bugetar.

Soldul la subcontul 230 „Finanţarea din buget pentru cheltuielile instituţiei şi pentru alte activităţi” pînă la închiderea anuală constituie 12 549.4 mii lei.

La subcontul 231 „Finanţarea din buget a investiţiilor capitale” soldul constituie după închiderea anuala 4586.2 mii lei. După închiderea anuală soldul la contul respectiv include materialele pentru investiţii capitale, soldul de datorii debitoare şi costul obiectivelor la care lipseşte procesul-verbal al comisiei privind darea în exploatare.

Bugetul aprobat pentru anul 2015 

Pentru toate detaliile consultaţi Nota explicativă de mai jos.

Download (PDF, Unknown)

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *