Acasă » Primăria » Acte Normative » RAPORT cu privire la activitatea primăriei în anul 2016

RAPORT cu privire la activitatea primăriei în anul 2016

RAPORT „Cu privire la activitatea primăriei și  situaţia social – economică a satului Coloniţa în anul 2016.

Pe parcursul  anului 2016 Primăria s. Coloniţa şi-a desfăşurat  activitatea într-o situaţiei social- economică amelioratoare din teritoriu.

Cu concursul  nemijlocit al Primăriei municipiului Chişinău  acordat autorităţilor administraţiei publice locale, în s. Coloniţa s-a stabilit un climat social moderat, ce se aprofundează, devenind ireversibile noile relaţii economice.

În atenţia Primăriei şi a Consiliului local se află:

 • dezvoltarea infrastructurii
 • funcţionarea obiectelor de menire social – culturală,
 • protecţia socială a populaţiei,
 • asigurarea ordinii publice,
 • crearea condiţiilor favorabile pentru viaţa şi activitatea locuitorilor satului.

Comunitatea este acel mecanism care trebuie să funcţioneze permanent, să activeze întru binele fiecărui locuitor. Administraţia publică locală a fost în stare ca în anul  2016 să ţină la control funcţionarea acestui mecanism, să intervină  atunci, cînd este necesar. În anul care s-a scurs, am reuşit să răspundem la o bună parte din cerinţele sociale, s-au oferit soluţii pentru asigurarea unei funcţionări optime a aparatului administrativ, s-a lucrat la procesul de îmbunătăţire continuă a serviciilor publice, am reuşit să satisfacem cerinţele şi sesizările cetăţenilor. Toate acestea au fost posibile datorită capacităţii de a identifica problemele colectivităţii locale, avînd orientării spre scopuri concrete şi fezabile, spre căutarea unor alternative de abordare a problemelor existente şi prin mobilizarea resurselor locale.

În gestiunea autorităţilor administraţiei publice  ale s. Coloniţa s-au aflat diverse probleme vitale a circa 4100 cetăţeni, funcţionarea obiectelor  infrastructurii sociale şi a reţelelor inginereşti.

Primăria s. Coloniţa  şi-a desfăşurat  activitatea în conformitate cu prevederile Legii RM „Privind administraţia publică locală”, altor legi ale Republicii   Moldova, Hotărîrilor  Guvernului, Deciziilor  Primăriei mun.  Chişinău,  propriilor decizii şi în  conformitate cu Statutul satului Coloniţa , avînd ca scop realizarea problemelor stringente ce ţin de asigurarea necesităţilor vitale ale locuitorilor satului.

Primăria satului Coloniţa ca organ executiv în teritoriu îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii „Privind administraţia publică locală”, cuprinzînd un spectru larg de chestiuni:

 • formarea şi executarea bugetului;
 • crearea condiţiilor favorabile de trai,
 • pregătirea instituţiilor de educație timpurie către noul an de studii,
 • amelorarea situaţiei criminogene din teritoriu,
 • protecţia mediului ambiant,
 • construcţia reţelelor inginereşti în teritoriu,
 • protecţia păturilor social-vulnerabile, contribuind la ameliorarea situaţiei social – economice din teritoriu.

Raportul privind situaţia social – economică  este şi o reală transparenţă  a activităţii instituţiei date. El reprezintă unul din verigile prin care  primăria satului Coloniţa pune la dispoziţia cetăţenilor cifre concrete despre activitatea sa, despre  relaţia cu cetăţenii, despre modul şi eficienţa rezolvării problemelor comunităţii.

Relaţia dintre Primărie şi Consiliul local pe parcursul anului 2016 a fost în general bună dar, au fost şi situaţii şi momente de divergenţe, cît şi unele dezbateri aprinse la consiliu. Referitor la transparenţă, ședinţele Consiliului sătesc au fost publice, de fiecare dată au  fost prezenţi cetăţeni din localitate. Şedinţele au fost filmate şi plasate pe sait. Materialele de la şedinţe au fost afişate pe panoul informativ şi pe sait.

Pe parcursul anului 2016 au avut loc 8 şedinţe ale Consiliului local, dintre care   4 şedinţe ordinare şi 4 şedinţe extraordinare  ale Consiliului sătesc Coloniţa , adoptate 100 de decizii. În anul 2015 au fost adoptate 98 de decizii ale Consiliului sătesc, numărul de decizii adoptate în 2016 este în creștere cu 2. Gradul de îndeplinire a deciziilor fiind 95 %, deoarece unele decizii sunt pe cale de îndeplinire  și  unele  din cauza  lipsei mijloacelor financiare (formarea bunurilor imobile.

Comisii de specialitate:

Pe parcursul anului 2016  Comisia  buget , finanţe, economii şi reforme s-a întrunit în 15 şedinţe, examinînd în cadrul şedinţelor atît chestiunile ce urmau a fi examinate în cadrul şedinţelor Consiliului sătesc cît şi altele (adresări ale cetăţenilor) în total – 75 de chestiuni. Au avizat  42 proiecte de decizii.

Comisia juridică  pentru problemele umanitare şi protecţie socială a populaţiei s-a întrunit în  5 şedinţe la care au examinat -13 chestiuni ,au avizat  13  proiecte de decizii.

Comisia  urbanism, dezvoltare rurală şi susţinerea micului business s-a întrunit  în 8 şedinţe la care au examinat atît chestiunile care urmau a fi examinate în cadrul şedinţelor Consiliului cît şi alte adresări ale cetăţenilor, în total – 62 de chestiuni.Au avizat 49  proiecte de decizii.

Conform  prevederilor art. 64 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” ,Primăria prezintă actele emise de către primar şi cele adoptate de către Consiliul sătesc  Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat pentru efectuarea controlului de legalitate.

Din numărul total de decizii adoptate cinci decizii au fost notificate.

 1. Decizia Consiliului sătesc nr.1/12 din 11 februarie 2016” Cu privire la cererea cet. Postolachi Oleg privind construcția unui obiectiv pentru deservirea terenului (căsuța fermierului) pe terenul cu numărul cadastral 0149203341”.

La prezentarea explicațiilor și materialelor suplimentare Oficiul Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat  a acceptat legalitatea deciziei adoptate.

 1. Decizia Consiliului sătesc 1/13 din 11 februarie 2016 ”Cu privire la cererea cet.Sprincean Boris privind amplasarea pe traseul Chișinău-Vadul lui Vodă a unui complex de gherete”. La solicitarea de către consiliu de la cet.Sprincean Boris  solicitate de către Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat ,materialele nu au fost prezentate .Consiliul sătesc Colonița prin decizie a abrogat  decizia ințială.
 1. Decizia Consiliului sătesc 7/8 din18 noiembrie  2016”Cu privire la cererea cet.Dadu Rodica privind corectarea erorii la stabilirea destinației unui teren”.                                                                                                                              S-au prezentat materiale și explicații suplimentare solicitate de către Oficiul  Teritorial al Cancelariei de Stat  și la moment  legalitatea deciziei  nr.7/8 din 18.11.2016 se află în examinare.
 1. Decizia Consiliului sătesc 7/19 din 18 noiembrie  2016 „Cu privire la cererea  GȚ ”Moraru Vasile” privind stabilirea terenului aferent rezervuarelor pentru colectarea deșeurilor de la fosta fermă”. La prezentarea explicațiilor și materialelor suplimentare Oficiul Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat  a acceptat legalitatea deciziei adoptate.
 1. Decizia Consiliului sătesc 7/10 din 18 noiembrie  2016”Cu privire la modificarea planului geometric al terenului  cu numărul  cadastral  0149101100”

S-au prezentat materiale și explicații suplimentare solicitate de către Oficiul  Teritorial al Cancelariei de Stat  și la moment  legalitatea deciziei  nr.7/10 din 18.11.2016 se află în examinare.

Conform art.32 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” primarul emite dispoziţii cu caracter normativ şi individual.

În anul 2016 Primarul satului Coloniţa a emis 56 dispoziţii cu caracter normativ şi 78 dispoziţii cu caracter individual.Toate au fost supuse controlului administrativ.Notificate nu au fost nici una.

În afară de emiterea  dispoziţiilor primarul  şi-a exercitat activitatea executivă şi prin alte acte sau operaţiuni cu caracter tehnic cum sunt avizele, acordurile,raporturile,aprobările sau atribuţiile prevăzute de lege.

Activitatea zilnică a angajaților primăriei este îndreptată pentru a asigura activitatea efectivă a instituției, realizării planurilor și obiectivelor care stau în față. Angajații primăriei își exercită atribuțiile conform fișelor de post a fiecărui angajat, însă există cazuri și situații  cînd angajații primăriei sunt antrenați și execută sarcini care nu intră direct în obligațiunile lor,însă executarea acestor obligații sunt necesare pentru a face față cerințelor diferitor organe și solicitări ale cetățenilor și ca scop realizarea sarcinilor instituției.

În anul 2016 s-au primit şi înregistrat un număr de 505 documente de la Primăria municipiului Chişinău şi alte secţii, direcţii cît şi de la agenţi economici. Analiza fluxului documentelor înregistrate în anul 2015 ne relevă  o micșorare de  26 documente.

S-au înregistrat  221 de documente expediate,cu 130 mai puțin decît în anul 2015.

Au fost emise şi eliberate pe loc,fără timp de aşteptare, în anul 2016 – 1085 de   adeverinţe cu diferit conţinut, cu  145 de adeverinţe mai  puţin decît în anul 2015.

În conformitate cu prevederile Legii cu privire la petiționare nr.190-XIII din 19.07.1994care determină modalitatea de examinare a petițiilor cetățenilor,adrresate instituțiilor și organizațiilor în scopul asigurării protecției drepturilor și intereselor cetățenilor pe parcursul anului 2016 au fost  adresate – 51 petiţii ar în anul 2015 – 58 petiţii cu 7 mai puține                                                                                                         Dacă am face o analiză a tuturor petiţiilor adresate atunci cele mai multe petiţii au parvenit de la consilierii din Fracțiunea Partidului Liberal în consiliul sătesc  în număr de 14  adresări , din 51, ceia ce constituie 28% din numărul total de adresări. – 4 adresări  de la cet. Ciorba Valeriu care a solicitat informații de care dispunea, fapt care sustrage aparatul primăriei de la altă activitate și totodată folosind  informația solicitată  și obținută pentru promovarea propriei imagini în diferite proiecte.

 • 33 de adresări ale cetățenilor au fost referitoare la probleme funciare, caracter personal care țin de formarea bunurilor imobile, construcţii, vînzarea-cumpărarea terenurilor, acordarea ajutoarelor materiale .

În baza Legii privind actele de stare civilă  din 26.04.2001 cu modificările și completările ulterioare, Instrucțiunii  Cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civilă și Codului familiei nr.1316 din 26.10.2000 Primăria s. Colonița întocmește și înregistrează acte de stare civilă.

Pe parcursul anului 2016 au fost înregistrate acte de stare civilă:

Cerificate de naştere       -39, în creștere cu 6 faţă de anul 2015,

Certificate de căsătorie   -32, în scădere cu 5 faţă de anul 2015,

Certificate de deces        -32, în  scădere  cu  7  faţă de anul 2015

Stabilirea paternităţii       -3, egal cu  anul 2015

Cereri de mame singure  -2 , în screștere cu 1 faţă de 2015.

În conformitate  cu    Legiea cu privire la notariat  în anul 2016 au fost autentificate notarial-37 de procuri ale pensionarilor şi inalizilor pentru a primi pensia şi compensaţiile nominative ,în scădere cu 36 faţă de anul 2015.

În conformitate cu prevederile  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006”Privind administraţia publică locală”,Legii nr.93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător cu modificările și completările ulterioare,Legii nr.153 din 01.07.2016 privind modificarea și completarea unor acte legislative,Legii nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior cu modificările ulterioare, Titlului VII al Codului Fiscal  privind taxele locale, primarul eliberază autorizaţii de  funcţionare şi prestare servicii unităţilor comerciale  care activează în teritoriu.

În anul 2016 au fost eliberate 27de autorizaţii  agenţilor econmici  cu diferit gen de activitate pînă la 19 iulie 2016.

În conformitate cu prevederile Legii nr.153 din 01.07.2016 privind modificarea și completarea unor acte legislative s-a modificat și completat Legea nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior în rezultatul cărui fapt Primaria  a recepționat  de la agenții economici  Notificări provind inițierea activității de comerț eliberînd  Înștiințări de recepționare a notificărilor  de la 19.07.2016- pînă la 30.12.2016   – 9 înștiințări.

Pe teritoriul primăriei îşi desfăşoară activitatea  – 20 agenţi economici cu diferit gen de activitate.

Dintre care :depozite,depozite comerciale, ateliere de producere,atelier de confecţii, secţii comerciale,magazine alimentare,cafenele,secții de produ -cere, terase de vară , zonă de recreere,farmacie,bar –terasă ,saună şi anume:

 1. Î.I„Procop-Genifer”,magazine alimentare-3 un.,cafenea;
 2. Î.I.”Sevastian – Alfa” – magazin alimentar,cafenea – bar
 3. SRL”Doi fazani”- magazin alimentar,bar- cafenea
 4. GŢ”Tabacar Pelaghia”- magazin alimenar
 5. ÎI”Cheptene Alexei”- magazin alimentar
 6. SRL„Sistem-Binar”- magazin comercial(mărfuri industriale comerț ambulant)
 7. SRL”Prestigiu- Brand”- zonă de recreere,bar-terasă,saună.
 8. SRL”Geans – Stil”- zonă de recreere, terasă de vară,cafenea,sală polivalentă,saună,
 9. SRL”Popasul domnesc”-  zonă de recreere, bar – terasă
 10. SRL”DOTARIO””- magazin alimentar,cofetărie,stațoie de alimentare cu produse petroliere,
 11. SRL”TREE HOUSSE – bazin de înot,
 12. SRL”Agronova-Service” – magazin alimentar
 13. SRL”Metal-Exim”- atelier de confecţii metalice
 14. SRL”Camroprim”- depozit  comercial angro  (papetărie,birotică) ,
 15. SRL”Cherri-Coradu””- magazin- depozit mărfuri industriale,
 16. SRL”Farmacia Polemonium”- comercializarea produselor farmace-utice,
 17. SRL „Artvent RTD”  producerea şi comercializarea mobilei
 18. SRL”Avalancha TEHNOLOGIES”-atelier de producere –palete,
 19. ABS”SRL-stație de sortare și prelucrare a deșeurilor
 20. ICS”Faris-com”SRL- comerțul cu amănuntul.

Eliberarea autorizaţiilor de funcţionare se  efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare,fapt confirmat de  Inspectoratul fiscal sect.Ciocana cît şi în rezultatul verificării  de către Procuratura  sect.Ciocana , Centrul de Sănătate Publică.

În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr.412-XV din 9.12.2004 ”Cu privire la statistica oficială” și Ordinului Biroului Național de Statistică nr.104 din 12.11.2015 Primăria s.Colonița prezintă diferite date statistice solicitate trimestriale,simestriale și anuale.

Conform datelor statistice efectivul de animale şi păsări din gospodăriile individuale prezintă urmăroarea situaţie:

Nr.d/o Speciile 01.01.2016 01.01.2015
1. Bovine total 123 144
2. Dintre care  vaci 91 109
3. Porcine 315 460
4. Ovine 65  86
5. Caprine 158 162
6. Cai 5 10
7. Iepuri 95 120
8. Păsări 5200 7198
9. Inclusiv găini şi cocoşi 5018 7058
10. Inclusiv gîşte 60 55
11. Raţe 80 85
12. Animale de blană 20 70
13. Familii de albine 120  70
14. Cîini 516 545

În conformitate cu prevederile Codului  Contravențional al Republicii Moldova art.181 au fost întocmite  și prezentate la Comisia Administrativă pentru examinare și primirea deciziei  26 de dosare contravenționale întocmite de către agenții constatatori pe  parcursul  anului 2016 cu 30 mai puține decînt în anul 2015.Dosarele contravenționale întocmite în privința cetățenilor care au încălcat regulile de întreținere a ordinei sanitare în localitate au fost examinate în cadrul ședințelor  comisiei administrative care au avut loc pe parcursul anului 2016- patru ședințe . Au fost  adoptate 26 de hotărîri ale comisiei  cu avertizări,preîntîmpinări și amenzi.

În conformitate cu prevederile Legii nr.45 din 01.03.2007 ”Cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie”au foat întocmite, înregistrate și examinate-6 Sesizări ale Inspectoratului de Poliție Ciocana referitoare la cazurile de violență în familie cu invitarea  persoanelor vizate în ssesizare.

 Colectarea impozitelor  În baza Codului Fiscal Titlul VI pe parcursul a. 2016 a fost calculat şi acumulate următoarele impozite:

 1. Impozit funciar(grădini)cap.114.03cod a fost calculat în sumă de 19800 lei, dintre care 5980 lei constituie înlesnirile acordate pensionarilor pe vîrstă,invalizilor ,1322 lei este reducerea 15%  pentru   plata  anticipată  pînă la 30.06.2016.

Pe  parcursul a. 2016 a fost  acumulat 12147 lei. Procentul de acumulare este de 97%. Restanţa la 31.12.2016 este de 351 lei.

 1. Impozit funciar (cote) cap.114.07 a fost calculat în  sumă de 110662 lei,  dintre care 4851 lei constituie 15% pentru plata anticipată,achtată pînă la 30.06.2016.

Pe parcursul a.2016 au fost acumulat impozit în sumă  de 101730 lei. Restanţa la 31.12.2016 este de 4081 lei. Procentul de acumulare este de  96%.

 1. Impozit pe bunurile imobiliare (personae fizice) cap.114.14 a fost calculat 537185 lei , dintre care 53006 lei constituie 15%  pentru plata anticipată,achtată pînă la 30.06.2016.Pe parcursul a.2016  a fost  acumulat 456128 lei.Restanţa la 31.12.2016 este de 28051 lei.    Procentul de acumulare este de 94%.
 2. Impozit pe păşune  114.06 a fost  calculat  2888 lei .Pe  parcursul anului 2016 a fost acumulat 2842 lei .Restanţa la 31.12.2016 constituie   46 lei .Procentul de acumulare  este de 98%.

  4820 lei este restanţa anilor precedenţi,care este imposibil de o acumula din cauza micşorării numărului de vite.

   Sumele acumulate  au fost depuse la instituţiile bancare în termen.Toţi contribuabilii au fost înştiinţaţi prin aviz de plată despre termenul limită  de plată şi de reducerea de 15% a plăţii anticipate.

 3. În a.2016 suprafaţa de 70 ha din terenurile agricole au fost arendate de  cătreÎM,,Carponi şi Mazil”  SRL,care a achitat impozitul calculat.

 Amenajarea şi salubrizarea teritoriului

  Primăria satului Colonita în anul 2016  a facut un pas remarcabil pentru salubrizarea localității.

    Satul Coloniţa este constituit din 1679 gospodării cu un număr total de populaţie de 4040 cetățeni. Pe teritoriul satului sunt  amplasate 7 blocuri  locative  cu 3,4 şi 5 nivele, 2 din ele gestionate de către APLP.

         Aprovizionarea cu apă potabilă a sectorului particular se efectuiaza de la reţelele de apeduct a mun. Chişinău.

Apele reziduale sunt evacuate la staţia de epurare amplasată pe teritoriul satului gestionată de S.A.”Apă-Canal „.Pe teritoriul satului sunt  74 fântâni publice şi o  cişmea .

  La efectuarea unui sondaj în toamna anului 2015 s-a decis  achitarea prin  avizuri de plata pentru salubritate care sunt expediate trimestrial fiecărui beneficiar de servicii.

Colectarea deşeurilor se face  conform deciziei consiliului sătesc  nr.1/8 din 12 februarie 2015 care  are  drept scop de a asigura eficiența administrării serviciilor publice pentru salubrizare în localitate.
Tarifele  lunare pentru evacuarea deşeurilor sunt :

 • Casa la sol- 25 lei gospodărie;
 • Pensionarii pe limita de vârsta  și invalizii de gradul  1 si 2 –  15 lei pe lună;
 • Apartamentele la bloc -8 lei de persoana;
 • Agenţii economici- în dependență de volum.
  Pînă în prezent cu  locatari satului Colonita au fost  încheiate 670 contracte.

Evacuarea deşeurilor pe teritoriul satului Colonita se efectuiază cu tractorul MTZ-80, pentru care în anul 2016 s-au procurat cauciucuri noi.

Pentru a freza iarba de pe marginea  traseului Chișinău –Colonița s-a procurat cositoare la tractor .

Pentru  colectarea deşeurilor sunt angajate 4 persoane, care sunt asigurate cu unelte necesare (lopata,furca,matură) In responsabilitățile acestor persoane întra;

           – Lucrări de salubrizare şi întreţinerea curăţeniei la gunoiştea  satului;

             -amenajarea, înverzirea şi curăţirea teritoriilor;

            -plantarea puieţilor, plivirea plantaţiilor şi alte lucrări  de îngrijire a acestora ;

            -dezepezirea drumurilor, acoperişurilor;

          -lucrări pentru întreţinerea fondului locativ şi obiectelor de menire socială,        culturală şi sportivă;

            -îngrijirea monumentelor şi mormintelor din parcuri , cimitire;

            -salubrizarea teritoriilor;

            – servicii sociale;

            – alte lucrări

Gunoiștea satului este amenajată satisfăcător pentru colectarea deşeurilor.
Gunoiștele formate haotic se  lichidează pe parcursul anului de câtre serviciu de salubrizare.

Primăria a demarat proiectul pentru perioada 2016-2017 „ Modernizarea serviciului  de salubrizare ”Colonița-Viitor Curat”astfel în anul 2016 în rezultatul licitației publice s-a procurat AutoGreider- care va fi folosit pentru dezăpezirea străzilor localității, nivelarea drumurilor problemtice, impingerea deseurilor.

In anul 2017   va fi implimentată a doua parte a proiectului  :

Achiziționarea a 1100 pubele individuale cu o capacitate de 120litri
Achizitionarea a 200 pubele individuale cu o capacitate de 240litri
Achizitionarea  a 30 de containere cu o capacitate de 1100litri

Achizitionarea a 20 de containere pentru masă plastică.
Autovehicul pentru transportarea deseurilor cu o capacitate de 6+1 tone
Construcția și amenajarea  platformelor cu gard de imprejurime.

REGIMUL  FUNCIAR  Conform bilanţului funciar  suprafaţa terenurilor  s.Colonița  constituie – 2643,60 ha  din care :

1.Terenuri cu destinaţie agricolă – 1899 ha

Dintre care :

– teren arabil – 1346 ha;

– plantații multianuale- 332 ha;

– pășuni –terenuri neproductive- 221 ha

– terenurile Fondului forestier – 326,7 ha

          – terenurile fondului apelor – 15,6 ha;

          – terenuri destinate transportului,industriei,drumurilor și altele-195 ha

           -terenurile  localităţii ( intravilanul actual ) – 253,94 ha

După  forma de proprietate terenurile se  clasifică:

– terenuri proprietate privată – circa  -1720 ha  și anume :

– cote de teren ,art.12  CF   –   1288,6 ha

– grădini (lot de pe lîngă  casă )   – 197,2  ha,

– loturi pomicole    – 6,05 ha

Alte terenuri :-128 ha

– terenuri proprietate publică a statului – 390 ha (dintre care -26,05 ha teren staţie de încercare  a maşinilor,-320 ha-păduri Moldsilva și altele),

Terenurile  de uz comun, proprietate APL circa 520 ha(păşune,râpe, drumuri, şi alte categorii.

      Pe parcursul anului au fost formate -15 bunuri imobile proprietate APL Coloniţa care ulterior  au fost luate la evidenţă, iar o parte au fost înstrăinăte Aceasta activitate continua si în prezent.

A fost aprobat Planul Urbanistic General al localităţii  si elaborat planul urbanistic în detaliu  pentru  suprafaţa de 33 ha. A fost adoptată decizia Consiliului municipal Chișinău si elaborat dosarul cadastral privind modificarea suprafeţei  intravilanului satului Colonita. A fost elaborată schița de proiect a Planului Urbanistic în detaliu pentru sectorul de teren  cu suprafața 5,98 ha proprietate a APL care la moment se află la coordonare cu instituțiile abilitate.

 S-a ameliorat situaţia privind prelucrarea  terenurilor agricole (cotele). Terenurile sunt prelucrate în mare parte de câtre cetăţenii satului prin încheierea cu proprietarii terenurilor a contractelor de arenda.

A fost monitorizată  achitarea  contractelor de arendă a terenurilor aferente obiectivelor la cota valorică–20 contracte si terenuri preluate în arenda în rezultatul licitaţiei-6 terenuri .Au demarat lucrările privind înregistrarea drepturilor de  proprietate a APL asupra terenurilor și clădirilor de uz public.        Au fost organizate şi petrecute cinci  licitaţii  la care a fost vândute mai multe terenuri proprietate  APL, în mare parte terenuri  adiacente IP Valea Mestecenilor  suma totala obţinuta în rezultatul vînzării terenurilor  este de  2 800 000 lei.
La solicitările deţinătorilor de terenuri aferente caselor de locuit a fost autentificat deptul de proprietate -selectiv, la acele persoane, care nu au prezentat  documentele necesare la inventarierea  primară masivă.

A început lucrul privind modificarea destinației terenurilor grădini în terenuri pentru construcții în modul prevăzut de art.39 al Codului funciar.

În acest sens a fost convocată adunarea proprietarilor de terenuri  din  sectorul 206 ,desemnat grupul de inițiativă , începută colectarea cererilor  prin care se acceptă modificarea destinației și hotarelor ,însă lucrul s-a stopat din nedorința unor proprietari.

Despre activitatea în domeniul urbanusmului şi amenajării teritoriului

Conform  Regulamentului de activitate al specialistului în urbanism,arhitectul  eliberează Certificate de Urbanism şi Autorizaţii  prevăzute de lege pentru  obiectivele amplasate în limitele teritoriilor administrate.

         Pe parcursul anului 2016 prin aceste servicii au fost acumulate  aproximativ 15500 lei.

                   Certificate de Urbanism

Total Obiective socale  (magazine ,gherete) Obiective agroindustriale şi speciale Căsuţă de livadă Locuinţe private cu acareturi gospodăreşti Obiective  tehnico- edilitare  

Prelungită valabilitatea

58 0 4 0 51 3 3

Pentru lucrările de construcţii,specialistul /arhitectorul  a examinat şi a avizat proiectul de execuţie şi a elaborat Autorizaţii de  Construire pentru obiectivele amplasate în limitele teritoriului administrat.

Pe parcursul anului 2016 au fost elaborate şi emise  Autorizaţii de Construire.

Total  –  59

–  Obiective sociale (magazine) –  0

–  Obiective agroindustriale şi speciale – 1

–  Prelungită valabilitatea autorizaţiei de construire –  2

–  Locuinţe private cu acareturi gospodăreşti şi case pomicole –  50

–  Obiective tehnico- edilitare –1

–   Autorizaţii de desfiinţare –  7

Recepţia construcţiilor constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării lor nemijlocite,în conformitate cu documentaţia de proiect şi execuţie,iar specialistul de urbanism verifică conformitatea executării lucrărilor de construire cu condiţiile stipulate în  Autorizaţia de Construire.

Situaţia privind examinarea şi recepţia obiectivelor construite   de la 01.01.2016 pînă la 31.12.2016.

Procese-verbale de recepţie
Total: Inclusiv:
Obiective sociale Obiective producere Locaşuri de cult Locuinţe private cu anexe gospodăreşti şi case de vacanţă Obiective inginereşti Alte
21 1 18 2

Recrutare ,încorporare şi mobilizare,evidenţa veteranilor

În Primăria satului Coloniţa sunt luaţi în evidenţă:

veterani ai celui de-al doilea război mondial- 0 ,

văduve ale veteranilor celui de- al doilea război mondial- 2,

veterani ai războiului din Afganistan- 6,

veterani ai conflictului militar din Transnistria- 23,

văduve ale veteranilor conflictului militar din Transnistria -1,

participanţi la lichidarea avariei de la Cernobîl-2,

ofiţeri în rezervă -6,

sergenţi şi soldaţi în rezervă -445,

recruţi , cu vîrsta între 18-27 ani -53,

Sarcina de încorporare a recruţilor pentru  satul Coloniţa,stabilită de către Centrul Militar municipal a fost de 2 persoane pentru  anul 2016 şi încorporaţi- 2.Pentru anul 2016 sarcina de încorporare pentru perioada primăvară- vară și toamnă stabilită de către Centrul Militar  a fost îndeplinită.

În luna ianuarie 2016 au trecut controlul medical şi au fost luaţi în evidenţă militară de către Centrul Militar municipal –16   tineri, anul naşterii 2000.

Pe parcursul anului 2016 au fost desfăşurate următoarele măsuri cultural –educative:

– La 9 mai 2016 a avut loc comemoraea eroilor căzuţi în războiul doi mondial pentru apărarea Patriei la Monumenntul Eroilor , depuneri de flori ,concert festiv dedicat acestei zile .

-1 văduvă şi  23 participanţi la conflictul din Trasnistria  au beneficiat de ajutor material  din partea primăriei.

Pentru  toţi veteranii şi participanţii la conflictul din Transnistria şi Afganistan a fost organizată o masă de pomenire întru amintirea celor căzuţi.

           ASISTENȚA  SOCIALĂ

Asistenţa socială constitue o componenţă majoră a protecţiei sociale .

Protecţia socială include două componente ce se completează reciproc.

Asigurările sociale, include sistemul de indemnizaţii băneşti, care permite compensarea principalelor tipuri de pierderi a capacităţii de muncă din motive obiective boală, şomaj, vîrstă înaintată, naşterea copilului, accidente la locul de muncă.

Asistenţa socială- un ansamblu de beneficii noncontributive, în bani sau alte forme.La baza asistenţei sociale este principiul categorial, adică unor segmente de populaţie.

Asistentul social comunitar este în conlucrare permanentă cu toţi colaboratorii APLşi inspectorul de sector totul pentru o reuşită mai mare în soluţionarea problemelor sociale ale cetăţenilor.

Pentru soluţionarea acestor probleme Primăria satului Coloniţa este susţinută de:

Fondul Municipal de Susţinere a Populaţiei

La Fondul Municipal  au fost perfectate în perioada 01.06.2016-29.12.2016 douăzeci şi şase de Anchete Sociale  pentru evaluarea necesităţii în ajutor material.

Toate 26 de cereri au fost acceptate şi familiile date au beneficiat de ajutor material în sumă de 500 .00 lei.

Fondul Republican de Susţinere a Populaţiei

La Fondul Republican au fost perfectate două Anchete Sociale.Familiile date au beneficiat de ajutor material în sumă de 5000. 00 lei şi 3000. 00 lei.

Întreprinderea Municipală “Infocom”

În conformitate cu decizia CMC nr.8/21 din 10.10.2013 şi decizia nr.1/7 din 30.01.2014 au fost acordate compensarea cheltuielilor suportate la efectuarea plăţilor pentru resursele energetice , pentru lemne şi cărbune -46 familii şi la gaze naturale 81 familii.

 Direcţia de Asistenţă Socială Ciocana

 În baza Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social au fost depuse 12 cereri pentru acordarea ajutorului material ,dintre care 10 cereri au fost aprobate iar 2 cereri respinse, familiile date n-au trecut criteriile de eligibilitate şi venituri.

În anul 2016 în satul Coloniţa au fost înregistrate 143 de persoane cu dizabilităţi, dintre care 15 copii. La data de 03 decembrie cînd se marchează Ziua Persoanelor cu Dizabilităţi din Fondul de Rezervă a Primăriei sat.Coloniţa conform deciziei nr.13/1 din 19.12.2007 s-a acordat ajutor material în sumă de 31 400.00 lei.

La persoanele adulte s-au acordat 200.00 lei iar la copii cîte 300.00 lei.

La solicitarea persoanelor cu dizabilităţi au fost perfectate cinci Formulare nr.5 ,

4 formulare pentru copii şi 1 formular la adult.

Primăria satului Coloniţa şi asistentul social comunitar este mereu alături de oamenii în etate din teritoriu.La data de 01.10.2016 s-a organizat cu mult drag sărbătoarea „Ziua Oamenilor în Etate”.

În incinta Casei de Cultură copii din sat au pregătit o prezentare festivă apoi a fost organizată o masă de binefacere pentru 120 de persoane, la toate persoanele li s-au oferit flori.

Protecţia Drepturilor Copiilor

  Copiii sunt viitorul nostru.Pentru ca acest viitor să fie mai instruit, mai bun, mai sănătos APL Coloniţa depune efort maxim.

Pentru a fi scutiţi de plata pentru grădiniţa nr.24 “Izvoraş” au fost depuse cereri la care au fost anexate setul de acte necesare. Ca urmare a deciziei Consiliului sat.Coloniţa au fost scutiţi de plată 27 de copii.

   COPII DIN SATUL COLONIŢA

Familii numeroase      42

Familii cu 4 şi mai mulţi copii minori    2

Familii incomplecte  32

Copii cu dizabilităţi   15

Avem în satul Coloniţa şapte copii aflaţi sub tutelă. La aceşti copii se efectuiază de două ori pe an vizită la domiciliu, în lunile iunie şi ianuarie. Au fost perfectate două dosare cu privire la instituirea tutelei şi cinci dosare cu privire la anulare tutelei.

O patre componentă a muncii asistentului social comunitar este efectuarea vizitei la domiciliu la familiile în situaţii de risc ,unde cresc copii minori. La fiecare vizită se înregistrează Raportul de Vizită în Familie.

Raport de activitate al instituţiei de educaţie timpurie

Creșa –grădiniță nr.24, s. Colonița

pentru anul de studii 2015-2016

1.Obiectivele planificate pentru anul de studii 2015-2016

 • Formarea deprinderilor de sănătate și igienă la copiii preșcolari.
 • Dezvoltarea socială a copiilor –baza relațiilor și interacțiunilor în diferite medii sociale.

2.Activitatea managerială desfăşurată

2.1.Date statistice:

2.1.1. nr. grupelor de vârstă în (IET), nr. total al copiilor

Nr./o Nr. total de copii grupa creșă,

2-3 ani

grupa I mică,

2-3 ani

grupa II mică,

3-4 ani

grupa medie,

4-5 ani

grupa mare

5-6 ani

grupa pregătitoa-re 6-7 ani Nr. copii ce vor pleca la şcoală
gr c gr c gr c gr c gr c gr c
1. 161 1 24 1 26 1 32 2 52 1 27 25

  2.1.2.Cadre didactice și nedidactice din IET

Cadre didactice (incl.director, educator, metodist, conducător muzical, psiholog, logoped, cadru didactic de sprijin etc.) Nr. cadrelor didactice deţinătoare de grade didactice

 

Deficitul de cadre didactice, de care,   instituţia în care este înregistrat
Nr. total Cu calificare în domeniul preşcolar (din nr. total) Cu alte calificări, dar din domeniul pedagogiei (din nr. total) Cu alte calificări (din nr. total) Superior I II Fără grad didactic
Nr. total din ei tineri specialişti (primii 3 ani de activitate)
13 7         4       2        –   –   3    10       1       –

Personalul nedidactic – conform statelor de personal completat  prin cumulare de funcție.

Problemă Personal nedidactic insuficient:

Ajutor de educator

Bucătar

Bucătar auxiliar

Dădacă

Muncitor deservirea clădirii

Necesitatea de includere în statele de personal:

Măturător-1,0

Magazinier-1,0

Propunere Reducerea nr.de unități la funcția de spălătoreasă cu 0,75 pentru achitarea funcției  de măturător.

3. Activitatea metodică:

 1. consiliilor pedagogice planificate – 4 /realizate -4

tematica:

1.Monitorizarea planului de activitate și obiectivele primordiale educaționale pentru anul de studii 2015-2016.

2.Formarea deprinderilor de sănătaate și igiena la copiii de vîrstă preșcolară.

3.Dezvoltarea socială a copiilor-baza relațiilor și interacțiunilor în diferite medii sociale.

4.Reflecții,realizări, opinii.

 1. seminarelor proiectate -1/realizate-2

tematica:

 1. Proiectarea didactică –activitate de anticipare și pregătire a activității formativ-educative
 2.  Tehnologii pedagogice contemporane – mijloc eficient al activității metodice în instituția de învățămînt preșcolar.
 3. orelor metodice proiectate -1 /realizate-1

tematica: Bune practici în facilitrea dezvoltării sociale

 •  controalelor proiectate – 3/ realizate -3

4.Activitatea administrativ- gospodărească:

Reparația zidului și platformeiunde sunt amplasate tomberoanele pentru colectarea deșeurilor.

 • Sistema de ventilare-reparație
 • Mobilă:dulap pentru prosoape-4 grupe, dulap pentru haine-3grupe, dulap pentru jucării-1.
 • Set de bucătărie -6 grupe
 • Boilere -3 buc.
 • Mașină de spălat-1
 • Printer -1
 • Proiector-1
 • Ecran-1
 • Noottebuk-1
 • Prosoape -300 buc.
 • Panou antiincendiar -1
 • Mobilă (Fondul de Investiții Sociale)

Necesități: Cuptor electric, plită electrică, robot de bucătărie, reparația capitală a rețelelor electrice, pătucuri pentru grupa mică.

Materiale didactice: jocuri de masă.

Inventar sportiv- 2 bănci de gimnastică.

3. Obiective planificate  pentru anul de studii 2016-2017

 • Dezvoltarea limbajului și a comunicării,formarea   premiselor citit-scrierii, prin intermediul activităților integrate.
 • Organizarea activităților de educație fizică în grădiniță -factor important în dezvoltarea optimă a copilului.
 • Implimentarea în continuare a standardelor de dezvoltare   profesionalăa cadrelor didactice din învățămîntul preșcolar.

 4.Activităţi preconizate în scopul realizării obiectivelor pentru anul de studii 2016-2017

Ședințe, activități demonstrative, mese rotunde…

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *